Gräsmyr bys historia


Gräsmyr har sina anor i 1500-talet. Under den första tiden tyder mycket på att Gräsmyr varit utnyttjat för fäbodar, alternativt att myren som kallades Grafsmyren varit en tillgång då gräset som växte där var attraktivt för grannbyarna Torrböle och Örsbäck.
Den första fastboende i Gräsmyr kom troligen från Torrböle men den första tiden verkar det som att man bott i båda byarna samtidigt. År 1600 fanns enligt vissa uppgifter sex namngivna bönder i byn. Sedan varierade antalet under 1600-talet mycket beroende på de ständigt pågående krigen som i sin tur medförde att arbetskraft saknades för att sköta gårdarna.
Gräsmyr indelades ursprungligen i fem stamhemman och det var inte tillåtet att dela på hemmanen förrän i mitten av 1700-talet och det var en faktor som påverkade invånarantalet. Det var således först i slutet av 1700-talet som byn fick en stadig tillväxt.
I början av 1800-talet hade byns fem stamhemman uppdelats så att de nu var tio bönder. När det var dags för laga skiftet 1848 - 1854 hade böndernas antal vuxit till 21 och fem till sex torpare.
Därefter var invånarantalet i ständig tillväxt och omkring år 1940 hade byn knappt 500 invånare vilket är ungefär detsamma som för närvarande eller 2008.
Jordbruket var från början på 1500-talet fram till mitten av 1800-talet den helt dominerande näringen men därefter blev skogen en betydande tillgång. Fortfarande gällde dock att naturahushållningen var den naturliga försörjningsmöjligheten för huvuddelen av befolkningen.
Skogen blev som nämnts under 1800-talet en viktig faktor för byns försörjning. Till en början var det sågverken som krävde stora kvantiteter virke liksom fabrikerna som tillverkar pappersmassa. 
Även tillverkning av träkol och trätjära gav byborna värdefull sysselsättning.
Den första lanthandeln i Gräsmyr etablerades år 1860 men verksamheten upphörde i slutet av 1800-talet när innehavaren planerade att emigrera till Nordamerika.
Sedan blev det ett antal relativt kortlivade försök fram till 1890-talet när den då startade lanthandeln upphörde, eftersom innehavaren emigrerade till Nordamerika.
År 1905 startades den lanthandel som fortfarande finns i form av Gräsmyrs Livs & Bensin.
Gräsmyr har under 1900-talet förutom jordbrukarna haft många hantverkare och småföretagare. När bilismen gjorde sitt intåg var det många som startade åkerier som i vissa fall fortfarande existerar.


Mer om Gräsmyrs historia finns att läsa i de två böcker som finns utgivna. Dels i Gräsmyr Bys Historia utgiven 1977 och dels i Nya Gräsmyrboken utgiven 2001.