Gräsmyr Byamän


Gräsmyr Byamän är den äldsta organiserade sammanslutningen i byn med en första antagen byaordning från 1788. Medlemmar har varit och är än idag de som, enligt skattelagstiftningen, är innehavare av jord- och/eller skogsbruksfastighet.

Byamännen har en styrelse, som kallas byaråd, vilken utses vid den årliga traditionella byastämman på fettisdagen.

Ordförande i byarådet är för närvarande Gunnar Sandberg. En byålderman utses,

enligt turordning, varje år vid byastämman. Traditionen och byaordningen påbjuder

att byåldermannen kallar till byastämma genom budkavle som ska föras från medlem till medlem.

Gräsmyr Byamän äger viss samfälld mark som t ex gamla skoltomten, gamla

mejeritomten, gamla sågplatsen vid Hörnån, område vid grillplatsen intill Bursjön

samt ett skogsskifte om ca 1,5 ha vid Nyverket.


Byarådet brukar årligen kalla till "arbetsdag" för att sköta bygemensamma områden.

Kommer att annonseras i kalendariet på hemsidan.

Vill ni veta mer om Gräsmyr och vår historia rekommenderas ni att ta del av det om-

fattande material som finns i de två böckerna "Gräsmyr bys historia", vilka initierats

och getts ut av Gräsmyr Byamän.E-postadress: info@grasmyr.se